این مقیاس را کسیدی و لانگ (1996)، طی دو مرحله ساخته اند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. این عوامل عبارتند از درماندگی در حل مسأله  یا جهت یابی ( بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مساله زا است) ، مهارگری حل مسأله یا کنترل در حل مسأله( بعد کنترل بیرونی- درونی را در موقعیت های مساله زا منعکس می کند)، سبک حل مسأله خلاقانه ( نشان دهنده برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مساله زا است)، اعتماد در حل مسأله( بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است)، سبک اجتناب ( نشان دهنده تمایل به رد شد از کنار مشکلات به جای مقابله با آنها) و سبک گرایش یا تقرب و روی آورد ( نشان دهنده نگرش مثبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آنهاست). ( کسیدی و لانگ،1996).

 

3-5-2-1- روایی و پایایی:

محمدی و صاحبی(1380)، پایایی درونی این آزمون را با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ ، برابر با 60/0 گزارش نمودند. هم چنین ضریب آلفا در بررسی باباپور خیرالدین (1381)، برابر با 77/0 و ضریب روایی آن 87/0 گزارش شده است و با در نظر گرفتن شاخص پایایی به عنوان ضریب اعتبار ( ضریب اعتبار برابر است با ریشه دوم ضریب پایایی)، ضریب روایی این مقیاس را برابر با 87/0 گزارش کردند.

   66666b6666666666

 

 

 

3-5-3-  مقیاس سازگاری زناشویی دونفره اسپانیر

     777777  

مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS) شامل یک پرسشنامه خود سنجی است که از 32 سئوال تشکیل شده و برداشت‌های ذهنی افراد را در مورد سازگاری زناشویی بدست می‌آورد. نمرات این پرسشنامه از0 تا 151 متغیر است که کسب نمرات برابر یا بیش از 100 به معنای سازگاری افراد و نمرات کمتر از 100 به معنی وجود مشکلی در روابط زناشویی و عدم سازگاری و تفاهم خانوادگی است. اسپاینر(1986) پایایی این ابزار را در کل نمره های 96/0 برآورد کرده است، نمره کل مقیاس با آلفای کرونباخ 96/0 از همسانی قابل توجهی برخوردار است.همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی است.رضایت دو نفری برابر با 94/0 همبستگی دو نفری برابر با 94/0 همبستگی دو نفری برابر با 81/0،توافق دونفری برابر با 90/0 و ابراز محبت برابر با 73/0(ثنایی ذاکر،1379).

  55555555555

روایی این مقیاس در ایران ابتدا با روش های منطقی روایی محتوا چک شده است این مقیاس سازگاری زوجین را با قدرت تمیز دادن زوج های متاهل و مطلقه در هر سوال ، نشانه داده است.این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است و با مقیاس رضایت زناشویی لاک – والاس همبستگی دارد(ثنائی ذاکر،1379).

 

3-6-  روش های تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه  نرم افزاری SPSS 19 استفاده شده است:

آمار توصیفی: برای توصیف وضعیت گروه های آزمودنی از نظر صفات مختلف، از روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی، شاخص های گرایش به مرکز(میانگین) و شاخص های پراکندگی(انحراف معیار) استفاده گردید.

آمار استنباطی: جهت آزمون فرضیه های پژوهش و تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری مورد مطالعه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

دستگاه لیزر دایود : رفع موهای زائد بدن

دستگاه لیزر دایود درباره دستگاه لیزر دایود : از گذشته تا به امروز انسانها همواره از تمیزی لذت برده و آراستگی و بوی خوش حتی در زمان پیامبر(ص) هم از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

چگونه کتاب بنویسم چگونه نویسنده شوم

عرضه جهانی فیلم در قالب DVDشرکت معظم آمازون فیلم شما را با موضوعات مختلف در قالب DVD و در صورت تمایل به همراه امکان خرید یا اجاره الکترونیک آن (دانلود فایل) در دسترس همگان قرار می دهد. درضمن با ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

مزایای برون سپاری:

  55555555555 - کاهش هزینه‌های عملیاتی - تمرکز سازمان بر فرآیندهای محوری خود - اعمال کیفیت       777777   - دست‌یابی به تخصص‌های برون سازمانی     66666b6666666666 - آزادسازی منابع درون سازمانی ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]