این مقیاس را کسیدی و لانگ (1996)، طی دو مرحله ساخته اند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. این عوامل عبارتند از درماندگی در حل مسأله  یا جهت یابی ( بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مساله زا است) ، مهارگری حل مسأله یا کنترل در حل مسأله( بعد کنترل بیرونی- درونی را در موقعیت های مساله زا منعکس می کند)، سبک حل مسأله خلاقانه ( نشان دهنده برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مساله زا است)، اعتماد در حل مسأله( بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است)، سبک اجتناب ( نشان دهنده تمایل به رد شد از کنار مشکلات به جای مقابله با آنها) و سبک گرایش یا تقرب و روی آورد ( نشان دهنده نگرش مثبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آنهاست). ( کسیدی و لانگ،1996).

 

3-5-2-1- روایی و پایایی:

  55555555555

محمدی و صاحبی(1380)، پایایی درونی این آزمون را با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ ، برابر با 60/0 گزارش نمودند. هم چنین ضریب آلفا در بررسی باباپور خیرالدین (1381)، برابر با 77/0 و ضریب روایی آن 87/0 گزارش شده است و با در نظر گرفتن شاخص پایایی به عنوان ضریب اعتبار ( ضریب اعتبار برابر است با ریشه دوم ضریب پایایی)، ضریب روایی این مقیاس را برابر با 87/0 گزارش کردند.

 

 

 

3-5-3-  مقیاس سازگاری زناشویی دونفره اسپانیر

مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS) شامل یک پرسشنامه خود سنجی است که از 32 سئوال تشکیل شده و برداشت‌های ذهنی افراد را در مورد سازگاری زناشویی بدست می‌آورد. نمرات این پرسشنامه از0 تا 151 متغیر است که کسب نمرات برابر یا بیش از 100 به معنای سازگاری افراد و نمرات کمتر از 100 به معنی وجود مشکلی در روابط زناشویی و عدم سازگاری و تفاهم خانوادگی است. اسپاینر(1986) پایایی این ابزار را در کل نمره های 96/0 برآورد کرده است، نمره کل مقیاس با آلفای کرونباخ 96/0 از همسانی قابل توجهی برخوردار است.همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی است.رضایت دو نفری برابر با 94/0 همبستگی دو نفری برابر با 94/0 همبستگی دو نفری برابر با 81/0،توافق دونفری برابر با 90/0 و ابراز محبت برابر با 73/0(ثنایی ذاکر،1379).

     777777  

روایی این مقیاس در ایران ابتدا با روش های منطقی روایی محتوا چک شده است این مقیاس سازگاری زوجین را با قدرت تمیز دادن زوج های متاهل و مطلقه در هر سوال ، نشانه داده است.این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است و با مقیاس رضایت زناشویی لاک – والاس همبستگی دارد(ثنائی ذاکر،1379).

 

3-6-  روش های تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه  نرم افزاری SPSS 19 استفاده شده است:

آمار توصیفی: برای توصیف وضعیت گروه های آزمودنی از نظر صفات مختلف، از روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی، شاخص های گرایش به مرکز(میانگین) و شاخص های پراکندگی(انحراف معیار) استفاده گردید.

   66666b6666666666

آمار استنباطی: جهت آزمون فرضیه های پژوهش و تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری مورد مطالعه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

مزایای برون سپاری:

      777777   - کاهش هزینه‌های عملیاتی - تمرکز سازمان بر فرآیندهای محوری خود   55555555555 - اعمال کیفیت - دست‌یابی به تخصص‌های برون سازمانی - آزادسازی منابع درون سازمانی برای هدف‌های اصلی ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار:

دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار: در تمام مطالب زیر علاوه بر سازمانها ، شامل اشخاص حقیقی هم می شود و اشخاص حقیقی هم می توانند کارخایشان را برون سپاری کنند : درباره ی ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

2-4- بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان

اهمیت برنامه‌ریزی برای بازاریابی الکترونیک در چند سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. در بازاریابی الکترونیک همانند بازاریابی سنتی ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص کنید و خصوصیات هر یک از آن‌ها را به ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]