دسته‌بندی نشده

  55555555555

منابع فارسی

اباذری، یوسف (1377)، خرد جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول.

   66666b6666666666

احمدلو، حبیب(1381)، " بررسی رابطه میان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

     777777  

اخوان کاظمی، (1377)، "جایگاه عدالت در اندیشه های سیاسی اسلام"، رساله دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران.

اخوان کاظمی، بهرام (1379)، " عدالت در اندیشه سیاسی غرب"، ماهنامه اطلاعات سیاسی. اقتصادی، شماره: 154-153.

اراسموس، دسیدریوس (1376)، در ستایش دیوانگی، ترجمه حسن صفاری، تهران: انتشارات فرزان، چاپ اول.

ارسطو(1364)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه رضا مشایخی، تهران: انتشارات علمی، چاپ اول.

آرون، ریمون (1377)، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.

اسکیدمور، ویلیام (1372)، تفکر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمه علی محمد حاضری و دیگران تهران: سفیر.

اسمیت، آنتونی (1383)، ناسیونالیسم؛ نظریه؛ ایدئولوژی یا تاریخ، ترجمه منصور انصاری، تهران: موسسه مطالعات ملی، چاپ اول.

اشتراوس، لوی، کراسی، جوزف(1372)، نقد نظریه دولت جدید، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات کویر.

افروغ، عماد (1380)، هویت ایرانی، تهران: انتشارات بقعه، چاپ اول.

افروغ، عماد (بی‌تا)، فضا و نابرابری اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

افلاطون (1368)، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، تهران: شرکت انتشارات علمی – فرهنگی، چاپ پنجم.

آقازاده، حسین (1377)، " بررسی جامعه شناختی ابعاد هویت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی

اکبری، محمد علی( 1378)، " دولت و هویت اجتماعی در ایران معاصر"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

بانید، لئونارد (1377)، " بحرانهای توسعه سیاسی"، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره اول.

ببی، ارل (1381)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه دکتر رضا فاصل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ اول، جلد یکم و دوم.

برگر، پیتر، لوکمان، توماس (1375)، ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.

بشیریه، حسین (1383)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران: نشر نی، جلد دوم، چاپ سوم.

بشیریه حسین(1376)، " دین و عدالت خواهی در نظرخواهی از دانشوران"، نشریه نقد و نظر، سال سوم، شماره :3 و 2 .

بیرو، آلن (1375)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ سوم.

بیکر، ترزال (1377)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: انتشارات روش، چاپ اول.

تاجیک نشاطیه، نرگس(1380)، " مفهوم عدالت در اندیشه جان استوارت میل"، رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس.

-تاجیک، محمد رضا(1379)، " فرهنگ و هویت ایرانی، فرصت ها و چالش ها"، فصلنامه مطالعات ملی، سال اول ، شماره چهارم.

تاک، ریچارد (1376)، هابز، ترجمه حسین بشیریه؛ تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول.

تأمین، ملوین (1372)، جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابریهای اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، نشر توتیا، چاپ اول.

توسلی، غلامعباس (1380)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، انتشارات مرکز مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، چاپ هشتم.

جنکینز، ریچارد (1381)، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: نشر شیرازه، چاپ اول.

چلبی، مسعود (1376)، هویت قومی و رابطه آن با هویت ملی (جامعه‌ای)، وزارت کشور – دفتر امور اجتماعی.

چلبی، مسعود (1382)، جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی، چاپ دوم.

چلبی، مسعود (1380)، " تعهد کار"، فصلنامه پژوهش، سال ششم، شماره 22 و 23.

چلبی، مسعود (1382)، " وفاق اجتماعی"، فصلنامه علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره سوم.

چلبی، مسعود(1381)، " فضای کنش؛ ابزاری تنظیمی در نظریه سازی"، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 1.

حاجیانی، ابراهیم( 1379)، " تحلیل جامعه شناختی هویت ملی درایران و طرح چند فرضیه"، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره پنجم.

حیدری، محمد (1383)، هویت و امنیت ملی، مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت، تهران: انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی.

خادمی نوش آبادی، سید جلال (1378)، " تحلیل وضعیت هویت( ملی مذهبی) دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در تهران"، رساله کارشناسی ارشد پژوهش، دانشگاه شهید بهشتی.

دواس، دی. ای (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ اول.

دوران، بهزاد( 1381)، " تاثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی"، رساله دکتری جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

راولز، جان (1383)، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس.

رزازی فر، افسر (1377)، " بررسی مفهوم هویت جمعی و جایگاه هویت ملی در شهر مشهد با تاکید بر دو عامل عامگرایی و عدالت توزیعی بر هویت جامعه ای ( ملی)" ، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

رفعت جاه، مریم (1383)، " زنان و باز تعریف هویت اجتماعی"، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2.

رفیع‌پور، فرامرز (1368)، کند و کاوها و پنداشته‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم.

روح الامینی، محمود (1379)، زمینه فرهنگ‌شناسی، تهران: انتشارات عطار، چاپ پنجم.

روشه، گی (1376)، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، انتشارات تبیان، چاپ اول.

رویمر، جان. ای (1382)، برابری فرصت، ترجمه محمد خضری، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ریتزر، جورج(1383)، ،نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ هشتم.

زواره ای، سید عبدالمجید(1383)، " هابرماس و بحران هویت"، پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران.

ساروخانی، باقر (1375)، دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: موسسه انتشارات کیهان.

سرایی، حسن (1375)، مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) چاپ دوم.

سروش، عبدالکریم(1373)، " دانش و دادگری"، ماهنامه کیان، شماره 22.

سن، آمارتیا (1383)، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، تهران: نشرنی، چاپ اول.

سیا هپوش، امیر (1381)، " عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عدالت و آزادی"، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

سیمبر، رضا (1380)، عدالت و توسعه اجتماعی، مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.

شرفی، ابوالفضل( 1379)، " هویت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی"، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 11 و 12.

شرفی، ابوالفضل، (1377)، " بی هویتی اجتماعی و گرایش به غرب"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

شرفی، محمد رضا (1380)، جوان و بحران هویت، تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم.

شیخاوندی، داور (1378)، " وفاق اجتماعی و همبستگی ملی"، فصلنامه مطالعات ملی،سال اول، شماره اول.

عالم، عبدالرحمن(1376) تاریخ فلسفه سیاسی غرب، از آغاز تا پایان سده های میانه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

عبادیان، محمود(1383)، بحران هویت نه بی هویتی فرد، مبانی نظری هویت و بحران هویت، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

عبدالهی، محمد (بی تا)، هویت جمعی، دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، مجموعه مقالات شماره یک.

عبدی، عطااله (1381)، " بررسی نسبت بین احساس محلی گرایی و ملی گرایی (نمونه موردی تبریز"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

عریضی، حمید(1384)، " عدالت توزیعی، یک مفهوم فلسفی": ماهنامه نامه، شماره 41.

عسگری خانقاه، اصغر(1378)، " اعیاد، سنت ها و وفاق ملی در ایران"، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 2 و 3.

علیخانی، علی اکبر(1383)، مبانی نظری هویت و بحران هویت، تهران: پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی.

علیخواه، فردین (1379)، " قشربندی و گرایش به عدالت و آزادی"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

عمید، حسن (1365)، فرهنگ عمید، تهران: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان.

غرایاق زندی، داوود، (1376)، "جامعه مدنی و دولت"، رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس.

فاستر، مایکل (1361)، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران: انتشارت امیرکبیر، چاپ اول.

فرانکفورد، چاوا، نچمیاس، دیوید(1383)، روشهای پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.

کاتوزیان، ناصر(1376)، " حقوق و عدالت"، ماهنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره: 2 و 3.

کاستلز، مانوئل(1380) عصر اطلاعات (قدرت هویت)، ترجمه حسن چاوشیان و دیگران، تهران: انتشارت طرح نو، چاپ اول، جلد دوم.

کامکار، مهدیس (1382)، " سیاست اجتماعی چیست"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 10.

کاویانی راد، مراد ( 1380)، " بررسی نقش هویت قومی در اتحاد ملی"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس.

کرایب، یان (378)، نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارت آگاه، چاپ اول.

کرلینجر، فردو الازارجی، پدهازور(1366)، رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری، ج 1، ترجمه حسن سرایی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.

کلمن، جیمز(1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ اول.

کمالی، علی (1375)، مقدمه ای بر نابرابریهای اجتماعی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ اول.

کوئن، بروس (1370)، درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ اول.

کوئینیتن، آنتونی ( 1376)، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: انتشارت به آور، چاپ اول.

کوزر، لوئیس، روزنبرگ، برنارد(1378)، نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی، چاپ اول.

کوزر، لیوئیس (1368)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ اول.

کیشی پوریک، احمد علی (1383)، " بررسی جامعه شناختی ابعاد هویت جمعی در بین شهروندان تالشی با تاکید بر نظام قشربندی اجتماعی" رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک وال(1373)، روش تحقیق در علوم اجتماعی،ترجمه دکتر عبدالحسن نیک گهر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ چهارم.

گرب، ادوارد (1373)، نابرابری اجتماعی: دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک و معاصر، ترجمه محمد سیاهپوش و احمد رضا غروی زاد، تهران: نشر معاصر، چاپ دوم.

گل محمدی، احمد، (1381)، جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی، چاپ اول.

گیدنز، آنتونی (1382)، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشرنی، چاپ اول.

لیپست، سیمور مارتین و دیگران(1381)، جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، ترجمه جواد افشار کهن، تهران: نشر نیکا، چاپ اول.

مبانی نظری عدالت اجتماعی، ( 1375) ، مدیریت بهره وری بنیاد مستضعفان و جانبازان، چاپ اول.

مجتهد زاده، پیروز (1377)، " هویت ایرانی در آستانه سده بیست و یکم"، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 129و 130.

محمودیان، محمد رفیع(1380)، اخلاق و عدالت، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول.

مرشدی زاد، علی (1378)، " نگرش نخبگان آذری به هویت ملی " ، رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

مروت، برزو(1383)، " بررسی عوامل موثر بر هویت جمعی غالب در نزد دانشجویان دانشگاههای شهرستان سنندج"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

معمار، رحمت اله (1378)، سنجش گرایش به هویت تاریخی، تهران: اداره کل مطالعات مرکز تحقیقات و پخش برنامه ای سازمان صدا و سیما.

مهرابی، علی (1381)، " نسبت عدالت و آزادی در اندیشه شریعتی و سروش"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شنای، دانشگاه تربیت مدرس.

موحد، محمد علی (1381)، در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران: نشر کارنامه، چاپ اول.

مور، توماس( بی تا)، شهر آرزو، ترجمه حسین سالکی، تهران: انتشارت عارف، چاپ دوم.

میر محمدی، داوود (1383)، گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، تهران: موسسه مطالعات ملی، چاپ اول.

میرسندسی، محمد، (1380)، " عوامل موثر بر درک مردم از عدالت، برابری یا نابرابری"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

میلر، دیوید(1383)، ملیت، ترجمه داوود غرایاق زندی، تهران: موسسه مطالعات ملی، چاپ اول.

نصراللهی آذر، خضر (1381)، بررسی علل ناکارآمدی عملکرد دولت – ملت در خاورمیانه، دانشگاه تهران.

نوچه فلاح، رستم(1383)، هویت واقعیتی ثابت یا سیال، (مبانی نظری هویت و بحران هویت)، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

نوذری، حسینعلی (1381)، بازخوانی هابرماس (درآمدی بر آراء ، اندیشه ها و نظریه های یورگن هابرماس)، تهران: نشر چشمه، چاپ اول.

هابز بام، ای. جی،(1382) ملت و ملی گرایی، ترجمه جمشید احمدپور، تهران: نشر نیکا، چاپ اول.

هاروی، دیوید(1376)، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران، تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، چاپ اول.

هلد، دیوید (1369)، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات روشنگران، چاپ اول.

هولاب، رابرت (1375)،یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشرنی، چاپ اول.

وایت، استیون(1380)، خرد، عدالت و نوگرایی، ترجمه محمد حریری اکبری، تهران: نشر قطره، چاپ اول.

ورجاوند، پرویز (1378)، پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.

وینسنت، اندرو(1383)، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشرنی، چاپ چهارم.

-یوسفی، علی (1379)، " فرهنگ و هویت ایرانی، فرصتها و چالشها"، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره چهارم.

یوسفی، علی(1379)، " بررسی تطبیق مشروعیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در سه شهر تهران، مشهد و یزد" ، رساله دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

منابع لاتین:

Auer, peter.( 2005), "A post script: code- switching and social identiy". Journal of pragmatics 37. www. Sciencdiret. Com.

Abou El fadl, Khaled (2004) , “Islam and the challenge of democracy” , review ,net.BR28.2/

Billet, Leonard.(1978). “The free Market Approach to Educational Reform” . The Rand paper series, Santa Monica, California: The Rand corporation.

Burgess, Thomas,(2001) “A general introduction to the design of questionnaires for
survey reaserch”,www.google.com

Basil, M.(2002). “Equailty, Distributive Justice and legitimacy”.http: // users. Ox.uk/ jruleas.

Chatterjee , partha.(2005)." The nation in heterogeneoustime". www. Sciencdirect. Com.

Campbell, Tom (1990), “Justice , Humanities press international inc”, Atlantic High Lands. NJ,

D. Morley& K.Robins,(1995) “spaces of Identity. Media, electronic landscapes and cultural boundaries”. New york: Routledge Globa,.

Estlund David (1998), “Democaeracy and Justice: A comment on weithman”, www.brown.edu/departments/philosophy/home page.

Fevre, R & Thompson, A(2001), " Nation, Idetity and Social Theory: perspectives from wales", www. Elsevier. Com

Ferree, William J(2003), “INTRODUCTION To SOCIAL JUSTICE” , http:www. Google.com.

Fisk, Milton (1989), “The state and justice An Essay in political Theory”, cambridge university , first pubished.

Gil, David,(2004), perespectives on social Justice , Reflections, volume 10

Heath, Joseph(2004),”Legitimation crsis in the later work of jurgen Habermas". www. Google. Com.

Howard , Judith A." social psychology of identities" , Annual Review of sociology, volum 26, 2000.

Horndy, A.S “oxford advanced dictionary of current English” edited by sally weheier.

Hume, David(1951) “A Treatise of Human Nature” Ed.by L.A.Selby Bigg.e , oxford.

J.Crowley(1995), “state, national Identity and ethnicity in the united kingdom” Anthropilogie- et- societes-.

Kelson,Hans (1961), “General Theory of law and state” , New York, Russel and Russel.

Kuutma, krestin (2003) , CULTURAL IDENITY, NATLONALISM AND CHANGES IN SiNGING TRADITIONS”, http://www.folklore. Ee /folklore / vol 2/ident.htm.

Kirchler, Erich & pesti, Meier(2003)," Attitudes towards the Euro by national identiy and relative national status” journal of Economic psychology 24, www. Elsevier. Com/ locate/ joep.

Kerbo, Harold R.(2003), “Social stratification and Inequality: class conflict in Historical, comperative, and global perspective”.( fifth Edition).

Mariethiess, Anne (1999), “Democrucy Softens forces of change: Inventing National Identity” , http: // www. Globalpolicy/ identity, htm.

Notes n Habermas: lifeworls and system .

http: // www. Ucalgacy. Ca/ ~ frank / hbermas. Html

Reichar, Stephen & Haslam , Alexander.(2005), “Socoal identiy and the dynamics of leadership: Leaders and followers as collaborative agents in the transformation of Social reality”. www.sciencedirect. Com.

Reyes, GiovanniE(2004), "Habermas crisis of legitimation: Guatemala as a case of study”http:// funtes. CSh. Udg. Mx/ cucsh / sincronia/ eyers2 htm.

Sloan, Ted (2003), “GLOBALIZATION, POVERTY, AND SOCIAL JUSTICE: A BASIC INTRODUCTION FOR STUDENTS OF PSYCHOLOGY AND SOCIAL WORK” http//www.google.com

Thiesse. Anne., M.(1999),”Democracy softens forces of change: Inventing National Identiy".

Young, Craig Light, Duncan.(2001).” Place, national identity and post socialist transformations: an introduction”. www. Political geography. Com

Notes of Habermas: life world and system. http://www. Ucalgacy.ca/frank/habermas. Html.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (15943)

اخلاق زیست محیطی(1) نویسنده : روبرت الیوت   55555555555 مترجم : مرضیه سلیمانی اخلاق زیست محیطی چیست؟ پارک ملی کاکادو(2)، در منطقه حفاظت شده شمال استرالیا، شامل بیشه‌زارهای تنومند، باتلاق‌ها و آبراهه‌هایی است که گونه‌ای ادامه مطلب…

2

2 (15941)

FREQUENCIES VARIABLES=Tarikh Adabeiat   55555555555   /NTILES=4     66666b6666666666   /NTILES=10       777777     /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /BARCHART FREQ   /ORDER=ANALYSIS. Statistics Tarikh Adabeiat N Valid 40 40 Missing 0 0 Mean 94.9750 85.7500 Std. Error of Mean 9.57477 9.78203 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15940)

• تعریف مشارکت از دیدگاه سازمان ملل متحد:     66666b6666666666 مشارکت عبارت است از کوشش همه جانبه و سازمان یافته براى در دست گرفتن سرنوشت کسانى که تاکنون از این امتیاز محروم بوده ‏اند. ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]