گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : هم سنجی برآورد  Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

دانشگاه بوعلی سینا

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان:

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

هم سنجی برآورد  Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

استاد راهنما :

دکتر فرزاد ناظم

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 8

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-1 هدف کلی………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-2 اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………. 9

1-5  فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 9

1-6 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………….. 11

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-1- فیزیولوژی کودک و نوجوان………………………………………………………………………….. 16

2-2-2  سن زیستی یا بیولوژیک……………………………………………………………………………….. 16

2-2-3 اهمیت اندازه و جثه……………………………………………………………………………………… 17

2-2-4 وزن بدن……………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-5 قامت………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-6 وزن خالص بدن………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-7 بالیدگی یا بلوغ……………………………………………………………………………………………. 20

2-2-8 بلوغ ریختی یا مورفولوژیک……………………………………………………………………………. 21

2-2-9 بلوغ اسکلتی………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-10 سن دندانی……………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-11 ترکیب بدنی        …………………………………………………………………………………….. 24

2-3 تاثیر فعالیت ورزشی بر کودکان و نوجوانان……………………………………………………………. 25

2-4 تغییرات  Vo2max دوره پیش از بالیدگی…………………………………………………………… 28

2-5 آیا Vo2max در افراد نابالغ واقعا همان Vo2max می باشد؟…………………………………….. 29

2-6 تاثیر تمرینات ورزشی درمرحله پیش ازبلوغ…………………………………………………………… 30

2-7 تاثیر تمرینات هوازی دردوره پس از بلوغ……………………………………………………………… 32

2- 8 ارزیابی آمادگی هوازی ……………………………………………………………………………………. 33

2-9 مقیاس آلومتری، رشد و بالیدگی………………………………………………………………………….. 34

2-3-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 41

2-3-1- پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………………….. 41

2-3-2- پیشینه پژوهش در خارج از کشور………………………………………………………………….. 43

2-4 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………….. 55

 

فصل سوم: تبیین پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 59

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… 59

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 59

3-4- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………. 59

3-5 تجهیزات و ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………….. 60

3-6 روش گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………… 61

3-7 روش اجرای آزمون آزمایشگاهی بروس……………………………………………………………….. 63

3-8 روش­های آماری……………………………………………………………………………………………… 64

 

فهرست مطالب

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 67

4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 67

4-3- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………….. 72

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2 اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………. 83

5-3- بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………… 87

5-4- پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………… 89

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش­های آتی…………………………………………………………………… 89

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 93

 

فهرست جداول

جدول 3-2. تغييرات سرعت و درصد شيب نوارگردان در آزمون بروس……………………………… 63

جدول 1-4: توزیع نرمال ظرفیت هوازی دختران تحت مطالعه (تعداد : 44 نفر)…………………….. 67

جدول 2-4: مطالعه همگنی واریانس ظرفیت هوازی در 4 روش تحت مطالعه(آزمون لون )……… 68

جدول 3-4: مشخصات  دموگرافیک دختران به تفکیک گروه نرمال و ( چاق+ اضافه وزن )…….. 69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول4-4: توصیف(میانگین±انحراف معیار) ظرفیت هوازی دو گروه از دختران دانش آموز…….. 70

جدول 5-4: توزیع فراوانی دختران نوجوان به تفکیک وضعیت بلوغ (طبیعی و غیر طبیعی  )……. 71

جدول6-4: همبستگی Vo2max دختران نوجوان در دو روش آزمون بروس و معادلات آلومتری   72

جدول 7-4: همبستگی پیرسون بین میزان Vo2max نوجوانان نرمال و اضافه وزن-چاق……….. 73

جدول8-4: همبستگی میزان Vo2max دختران نوجوان با  مداخله ترکیب بدن و سطح بلوغ….. 74

جدول9-4: تحلیل واریانس تفاوت میان متغیرهای وابسته در دو گروه تحت مطالعه……………….. 75

جدول 10-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی درمقادیر Vo2max دختران نرمال و چاق+اضافه وزن 76

جدول11-4. تحلیل واریانس تفاوت ظرفیت هوازی دختران چاق و غیر چاق با سطح بلوغ……… 77

جدول12-4:نتایج اثرات بین گروهی مقادیر ظرفیت هوازی به4 روش با مداخله بلوغ و ترکیب بدن78

جدول 13-4: نتایج آزمون تعقیبی LSD درتحلیل تفاوت ظرفیت هوازی به 4 روش منتخب……. 79

چكيده:

رشد سنجی (آلومتری) برقراری یک ارتباط ریاضی میان شرایط یک مولفه فیزیولوژیک، آناتومیکی یا متابولیک با تغییرات جثه یا اندازه بدن( وزن) به ویژه در فرایند رشد و تکامل را تشریح می کند. هدف از پژوهش حاضر هم سنجی برآورد vo2peak  به روش معادلات آلومتری منتخب برای دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیر چاق می باشد. روش اجرا: 44 دانش آموز دختر 10 تا 12 سال مقاطع تحصیلی ابتدایی غیر انتفاعی ناحیه یک شهرستان همدان که بر اساس درصد BMI به دو گروه 22 نفری با ترکیب بدنی نرمال و اضافه وزن + چاق تفکیک شدند. ظرفیت عملی آن ها در یک نوبت فعالیت هوازی درمانده ساز بروس برآورد گردید و اعتبار آن با معادلات آلومتری منتخب(بیونن، میلانو و نویل) ارزیابی گردید. نتایج: معادلات آلومتری منتخبی که برای هریک از گروه های  چاق و یا نرمال به کار می رود، برای تعیین vo2peak افراد بالیده کاربرد ندارد. این معادلات آلومتری و آزمون شاخص (بروس) در دو گروه تحت مطالعه ما نشان داد در شرایط متفاوت بودن ترکیب بدنی دو گروه (چاق-غیرچاق) با سطح بلوغ یکسان(طبیعی یا بلوغ غیرطبیعی)، مقدار ظرفیت عملی دختران قابل تشخیص خواهد بود اما در صورت متفاوت بودن ترکیب بدنی (نرمال یا چاق) و تفاوت در سطح بلوغ (بلوغ طبیعی و غیرطبیعی) نمی تواند ظرفیت عملی دختران 10 تا 12 سال را با ملاحظه دو عامل مداخله گر متمایز سازد. به نظر می رسد برای تعیین ظرفیت عملی دختران نوجوان با رعایت عوامل ترکیب بدن و سطح بلوغ نیازمند طراحی فرمول آلومتریک اختصاصی برای جمعیت دانش آموزان دختر 10-12 ساله غیر ورزشکار باشیم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1 مقدمه

اهمیت آمادگی جسمانی و زندگی سالم از موضوعاتی می باشد که پیرامون آن مطالب گوناگون ارایه شده می باشد. میلیون ها نفر در سراسر جهان به روش ها و شکل های مختلف اقدام به ورزش می کنند اما با این تفاصیل، شیوه زندگی آحاد جامعه معمولا به سوی کم تحرکی در جریان می باشد(آریان فر، 1381). براي مثال تاملين  و همکاران(2003) در بررسي فعاليت بدني و وضعيت اجتماعي در دوران نوجواني با بي تحركي دوران بزرگسالي پرداختند نشان دادند كه، مشاركت منظم نوجوانان در فعاليتهاي بدني با احتمال فعال بودن آنها در بزرگسالي ارتباط دارد(Tammelin,2003). از سوی دیگر، حركت براي طیف سنی كودكان و نوجوان اهميت ويژه اي دارد ودر این زمینه موضوع فقر حركتي نیز عواقب منفي متعددی را به همراه خواهد داشت. پس میتوان گفت که، فعاليت بدني منظم در دوران كودكي، علاوه بر تأمين سلامتي آنها (Calfs & Taylor,1994)، برفرایند سلامتي دوراه بزرگسالي آنان مؤثر می باشد (Kari & et al,1994). شناخت مقوله آمادگی جسمانی و راهکارهای توسعه آن از اولویت های پژوهشی در حیطه تربیت بدنی می باشد و محققان در این زمینه به مطالعه پرداخته اند( قیومی، 1380). با در نظر داشتن تأثیر فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان، یکی از فاکتورهایی که درآمادگی دستگاه قلبی عروقی آنان اهمیت دارد سطح حداکثر اکسیژن مصرفی[1] می باشد.

حداکثر اکسیژن مصرفی ظرفیت عملکرد قلبی- تنفسی را نشان می دهد و اغلب به عنوان معیار شاخص قلبی- تنفسی و تناسب اندام در نظر گرفته می گردد(لاری/ 1369؛ مک آردل و همکاران، 1996). ).  ارزیابی توان هوازی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم امکان پذیر می باشد. (فاکس وماتیوس، 1380-فیزیولوژی دوران رشد) از آنجایی که روش مستقیم اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی، مستلزم تکنیک ها و ابزار خاص تجزیه گازها می باشد و بسیار پرهزینه می باشد (ویان اچ، 1382).  از این رو از روش های غیرمستقیم برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی بهره گیری می گردد. در این بین رایج ترین روش، بهره گیری از نوارگردان یا چرخ کارسنج[2] می باشد. مانند بهترین پروتکل ها آزمون بروس می‌باشد که دارای روایی بالایی می باشد(r=0/98) (ویان اچ، 1382). اما از آن جا که بهره گیری از دستگاه نوارگردان به دلیل گران قیمت بودن و محدودیت جابجایی و عدم تخصص کافی افراد در اجرای پروتکل های مختلف برای همه کس میسر نمی باشد، و تنها راه بهره گیری از آن حضور در آزمایشگاه واستفاده زیر نظر متخصص می باشد (ویان اچ، 1382). در این پژوهش کوشش گردید بااستفاده از معادلات آلومتری مختلف که توسط پژوهشگران خارجی بدست آمده جایگزین مناسب و ارزان قیمت و سریع بدست آید، اغلب این معادلات در جامعه های مختلف مورد اعتبار و پایایی می باشد و هدف از این پژوهش این می باشد که مطالعه گردد آیا معادلات آلومتری منتخب در ایران دارای هم سنجی مناسب قابل قبولی  می باشد.

 

تعداد صفحه : 109