گرایش : عمومی

عنوان : ارتباط محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت ­بدنی استان کردستان

دانشگاه کردستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت­ بدنی

 گرایش عمومی

عنوان:

ارتباط محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان

استاد راهنما:

    دکتر سردار محمدی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول – مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….  5

1-5 فرضیه­های پژوهش.. 6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-6 پیش­فرض پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..6

1-7 محدوده پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………6

1-8 تعاریف مفهومی متغیرها 7

فصل دوم – مباني نظري و مرور پيشينه………………………………………………………………………………8

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2 آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………….9

2-3 مدرسه. 12

2-4 فضا و تجهیزات مدرسه. 14

2-5 محیط مدرسه. 15

2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق. 18

2-7 پیشرفت تحصیلی.. 22

2-8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.. 24

2-9 سنجش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. 25

2-10 تربیت­بدنی.. 26

2-11 اهداف تربيت­بدني و ورزش… 27

2-11-1 هدف تكامل جسماني.. 27

2-11-2 هدف تكامل عصبي عضلاني.. 28

2-11-3 هدف تكامل شناختي.. 28

2-11-4 هدف تكامل عاطفي (احساسي) 28

2-12 محیط ورزشی مدارس… 29

2-13 مرور پژوهش.. 29

2-13-1مرور تحقیقات داخلی.. 29

2-13-2 مرور تحقیقات خارجی.. 33

2-14 جمع­بندی پیشینه. 35

فصل سوم -روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………..36

3-1 مقدمه. 37

3-2 روش پژوهش.. 37

3-3 جامعه آماری.. 37

3-4روش،حجم و نحوه گزینش نمونه. 37

3-5 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.. 37

3-6 ابزار گردآوری داده­ها 38

3-7 روایی و پایایی پرسش­نامه‌ها 39

3-8 روش جمع­آوری داده­ها 39

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 40

فصل چهارم – یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………. 41

4-1 مقدمه. 42

4-2 آمارتوصیفی: مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی.. 43

4-3 مطالعه متغیرهای پژوهش.. 47

4-4 مطالعه مولفه‌های پژوهش.. 48

4-5 یافته‌های تحلیل.. 48

4-5-1 مطالعه نرمال بودن داده­ها 48

4-6 آزمون فرضیه‌های پژوهش… 50

4-7 برازش مدل رگرسیونی.. 51

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..53

5-1-مقدمه. 54

5-2-اختصار پژوهش… 54

5-3 تفسیرنتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش… 55

5-4 تفسیرنتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 56

5-5 یافته­های مربوطه فرضیه­های پژوهش… 56

5-5-1 یافته­های­ مربوط ­به فرضیه اول پژوهش: 56

5-5-2 یافته­های مربوط به فرضیه دوم پژوهش… 57

5-6 پیشنهادات.. 59

5-6-1 پیشنهادات پژوهشی.. 59

5-6-2 پیشنهادات کاربردی.. 59

5-7 محدودیت‌های پژوهش… 60

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

منابع داخلی: 62

منابع خارجی.. 66

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….68

پیوست1: پرسش‌نامه محقق ساخته. 69

پیوست2: پرسش‌نامه محیط مدرسه جانسونس و استیونس(2007)……………………………………….70

پیوست3: پرسشنامه محیط مدرسه جانسون و استیونس(2007) 71

چکیده انگلیسی.. 72

فهرست جداول

جدول2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانش‌آموزان-وکسلر……………………………………………………….22

جدول3-1 مولفه‌ها وتعداد سوالات پرسش‌نامه محیط مدرسه…………………………………………….39

جدول4-1 وضعیت سن پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………………..43

جدول4-2 وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………44

جدول4-3 میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………45

جدول4-4 سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………….. …………………….46

جدول4-5 مطالعه متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………….47

جدول4-6 مطالعه مولفه‌های متغیر محیط مدرسه…………………………………………………………….48

جدول4-7 مطالعه نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………….49

جدول4-8 مطالعه وضعیت نرمال بودن مولفه‌های محیط مدرسه……………………………………..49

جدول4-9 جدول همبستگی بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی.. …………50

جدول4-10 اختصار مدل رگرسیونی………………………………………………………………………………….51

جدول4-11ضرایب بتا و سطح معناداری بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………………52

فهرست اشکال

شکل 2-1 نمودار فضای زندگی بشر (گیفورد، 2005)…………………………………………………………………….13

شکل 2-2 فرآیند ارتقای خلاقیت کودکان با طراحی معماری و منظرمدرسه………………………………….20

چکیده

این پژوهش با هدف برسی ارتباط بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان انجام شده­می باشد. این پژوهش کاربردی می باشد و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران تربیت­بدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان می­باشد که تعداد آنها110 نفر در شهرستان‌هاي سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونه­گیری به صورت تمام شمار بهره گیری شده­می باشد. برای جمع‌آوری داده­های پژوهش از پرسش‌نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(2007) بهره گیری گردید که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 869/. محاسبه گردید. با در نظر داشتن تحلیل داده­های جمع‌آوری شده، نتایج زیر بدست آمده­می باشد. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيت­بدني ارتباط وجودندارد و فقط مولفه‌های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيت­بدني داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شده­می باشد. پس  فقط این دو مولفه می­توانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيت­بدني را پیش­بینی نمایند.

1-1 مقدمه
امروزه یکی از سازمان­های مهم و تأثیر­گذار در هر جامعه­ای، نهاد آموزش و پرورش می باشد. بي شك آموزش و پرورش اساسي‌ترين‌نهاداجتماعي در شكل­دهي، هدايت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشري می باشد و داشتن آموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعي می باشد. علاوه بر آن، به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفت­های صنعتی، گرایش به سازمان­های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده می باشد، به گونه­ای که یکی از شاخص­های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته می باشد(علاقه­بند، 1390). بدیهی می باشد که نهاد آموزش و پرورش عهده­دار ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد­ها و توانایی­هایی افراد می باشد و همانا لازمۀ این نیل به هدف، تدوین و اجرای برنامه­ریزی­های وسیع، جامع و حساب شده با در نظر داشتن اهداف عمومی آموزش و پرورش هر جامعه می باشد (طالب­زادگان، 1387). بی­شک هدف هرگونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری می باشد (سیف، 1380)، فعالیتی که از سوی یادگیرنده انجام می­گردد تا به تغییر در او منتهی گردد. از اینرو، در جریان فعالیت یادگیری عوامل مختلفی می­توانند بر یادگیرنده تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازنده پس، یکی از مهم­ترین شاخص­هایی که می­توان از آن برای مطالعه میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به هدف­های خود بهره گیری نمود، پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان می باشد(کرمی، 1384). در واقع عملکرد و پیشرفت تحصیلی مانند مباحثی می باشد که در محیط­های آموزشی، به ویژه مدارس از اهمیت زیادی برخوردار می باشد(ابولقاسمی و جوانمیری، 1391) و ممکن می باشد به علت های مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه گردد. پس، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین فعالیت­ها در نظام  آموزشی می باشد، زیرا که این شاخص که بیشتر براساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد سنجیده می­گردد، مهم­ترین دغدغۀ دانش آموزان، والدین، دست­اندرکاران و صاحب نظران آموزش و پرورش می باشد و به همین دلیل بیشتر مطالعه­های چند دهۀ گذشته به واکاوی عوامل موثر و راهکارهای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام کرده­اندReynolds) و Teddlie، 2004). به نظر می­رسد علاوه بر ساختار، جوآموزشی، عملکرد معلمان و غیره محیط مدرسه نیز بر این فرایند مهم اثرگذار باشد و به نوعی تبیین کننده پیشرفت تحصیلی لحاظ گردد. در نتیجه پژوهش حاضر با اقتباس از موارد فوق در نظر دارد به مطالعه ارتباط بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی بپردازد و با در نظر داشتن این که در نظام آموزش و پرورش برای رشد و تعالی افراد و رساندن بشر به کمال مطلوب فعالیت­های مختلفی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برگزار می­گردد. این پژوهش دانش­آموزان تربیت­بدنی را مد نظر قرار می­دهد با این رویکرد که این ارتباط سنجی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی صورت می­گیرد.

تعداد صفحه : 89