گرایش : خصوصی

عنوان :  تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی 

عنوان

تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمه

استاد راهنما

دکتر علی اصغر حاتمی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

بيمه قراردادي می باشد كه در آن حسن­نيت تأثیر منحصر به فردي ايفا مي­كند. اين امر وضعيت ويژه­اي را براي عقد بيمه در حقوق قراردادها ايجاد كرده می باشد كه از مهمترين نتايج آن مي­توان به تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر، بيمه­گذار و اشخاص ثالث و واسطه­ها )اگر در ارتباط طرفين وجود داشته باشند(، در مرحله پيش قراردادي و مرحله پس از انعقاد عقد تصریح نمود. اين چنين تعهدات اطلاعاتي دربرگيرنده تعهد بيمه­گر به مطلع كردن بيمه­گذار از شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد و حقوق و تكاليف مربوط به پوشش بيمه­اي، تعهد بيمه­گذار به افشاي كليه حقايق و اوضاع احوال اساسي مربوط به موضوع بيمه، و همچنين تكاليف خاص واسطه­ها و اشخاص ثالث مي­باشد.

تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ زیرا در حقیقت مهمترین مبنای وجود تعهدات اطلاعاتي در حقوق قرارداد بيمه و از مهمترین وجوه فرق بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت می باشد. از آنجا که قرارداد بیمه توافق دو اراده بر امر واحد می باشد، اصل حداکثر حسن­نیت در عقد بیمه زمانی محقق می­گردد که هر دو طرف مانند بیمه­گر و نمایندگان او نیز از کتمان حقایق و یا اظهارات کاذبه خودداری نمایند.

قلمروی تعهدات اطلاعاتی بر محور ارائه و افشای حقایق عمده، در بعضی موارد از لحاظ زمانی یا بسته به نوع قرارداد بیمه محدود می­گردد. همچنین مواردی هست که تعهد افشای اطلاعات ساقط می­گردد. مطالعه ماهیت تعهدات اطلاعاتی قرارداد بیمه نیز در این خصوص بسیار مهم می­باشد. ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتي از جانب هر يك از طرفين و شرايط اعمال آنها و سرنوشت قرارداد بيمه بعد از كشف نقض تعهد از دیگر مسائل اساسی این بحث تلقی می­شوند؛ در ادامه اين موضوعات نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت. 

واژگان كليدي : عقد بيمه، بيمه­گر، بيمه­گذار، حسن­نيت، تعهد به ارائه اطلاعات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول : مقدمه

مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن ……………………………………………………………….. 3    

گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن…………………………………………………………………………………. 3    

بند اول : تعریف بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 3    

بند دوم : عناصر قرارداد بیمه…………………………………………………………………………………………….. 5    

1- بیمه­گر……………………………………………………………………………………………………………………………. 5    

2- بیمه­گذار………………………………………………………………………………………………………………………… 5

3- حق بیمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 5    

    گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه……………………………………………………………………………………. 6    

بند اول : چگونگی شکل­گیری بیمه…………………………………………………………………………………… 6    

بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن………………………………………….. 7    

مبحث دوم : مطالعه ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن………………………………………. 8    

گفتار اول : ماهیت بیمه……………………………………………………………………………………………………… 8    

بند اول : بیمه به عنوان قرارداد معین …………………………………………………………………………….. 10  

بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین ……………………………………………………………… 11  

گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت عقد بیمه……………………………………………………………………… 12  

بند اول : شرایط عمومی صحت قراردادها…………………………………………………………………………. 12  

1- قصد و رضا…………………………………………………………………………………………………………………….. 12  

2- اهلیت………………………………………………………………………….. 14  

3- موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………………………. 14  

4- مشروعیت جهت……………………………………………………………………………………………………………. 15  

بند دوم : شرایط اختصاصی عقد بیمه………………………………………………………………………………. 15  

1- احراز نفع بیمه­ای………………………………………………………………………………………………………….. 16  

2- خطر موضوع بیمه…………………………………………………………………………………………………………. 17  

مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها…………………………………. 18  

گفتار اول : مطالعه نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد……………………………. 18  

بند اول : چگونگی شکل­گیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات…………………………………………… 19  

بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات…………………………………………………. 19  

گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران…………………………. 20  

بند اول : در فقه…………………………………………………………………………………………………………………… 21  

بند دوم : در قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………………… 22  

فصل دوم : تعهدات اطلاعاتي در حقوق قراردادهاي بيمه

مبحث اول : جايگاه اطلاعات و اظهارات طرفين در قرارداد بيمه………………………………….. 25  

گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتي در حقوق قراردادهاي بيمه ……………………………….. 25  

بند اول : رژيم سنتي …………………………………………………………………………………………………………. 26  

بند دوم : رژيم نوين …………………………………………………………………………………………………………… 26  

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتي در متون قانوني بيمه­اي……………………………………………………. 27  

مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه……………………………………………… 28  

گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت………………………………………………………………. 28  

بند اول : مفهوم شناسی حسن­نیت ………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : پیشینه اصل حسن­نیت در حقوق قراردادها…………………………………………………….. 29  

بند سوم : جایگاه اصل حسن­نیت در قرارداد بیمه…………………………………………………………… 32  

گفتار دوم : شروط قراردادی……………………………………………………………………………………………….. 35  

گفتار سوم : عرف و اقتضاي اوضاع احوال ……………………………………………………………………….. 36  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار چهارم : قانون ……………………………………………………………………………………………………………. 37  

مبحث سوم : قلمروی تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه…………………………………………… 38  

گفتار اول : معیار تشخیص محدوده تعهد ارائه اطلاعات………………………………………………….. 38  

بند اول : محدود بودن تعهد به اطلاعات و حقایق عمده…………………………………………………. 39  

بند دوم : درجه تاثیر بر طرف مقابل………………………………………………………………………………….. 39  

گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند……………………………………………………………………. 42  

بند اول : آگاهی طرف مقابل………………………………………………………………………………………………. 42  

بند دوم : اعراض طرف مقابل……………………………………………………………………………………………… 44  

بند سوم : حقایق غیر­مرتبط با قرارداد………………………………………………………………………………. 48  

بند چهارم : اطلاعات مربوط به کاهش خطر…………………………………………………………………….. 48  

گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بيمه ……………………………………… 49  

بند اول : انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………………………… 49  

               بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد موجود……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51  

بند سوم : تجديد اعتبار قرارداد…………………………………………………………………………………………. 51  

مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر………………………………………………………. 52  

گفتار اول : اهداف و علت های شناسایی تعهدات اطلاعاتي براي بيمه­گر…………………………….. 52  

بند اول : اهداف …………………………………………………………………………………………………………………. 53  

بند دوم : دلايل ………………………………………………………………………………………………………………….. 54  

1- الحاقی بودن قرارداد بیمه…………………………………………………………………………………………….. 54  

2- تخصصی بودن قرارداد بیمه………………………………………………………………………………………….. 55  

3- جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه…………………………………………………………………………….. 56  

گفتار دوم : کیفیت ايفاي تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر………………………………………………………… 57  

بند اول : افشای به­موقع و قابل اطمینان…………………………………………………………………………… 57  

بند دوم : موضع­گیری شفاف و قابل فهم…………………………………………………………………………… 58  

بند سوم : بهره گیری از زبان ساده و پرهیز از ابهام………………………………………………………………. 59  

گفتار سوم : مواردي كه بايد افشا گردد………………………………………………………………………………. 60  

 بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود……………………………………………………………………. 60  

بند دوم : آشنا كردن بیمه­گذار با حقوق و تكاليف خود …………………………………………………. 62  

بند سوم : ارائه اطلاعات مشاوره­ای……………………………………………………………………………………. 63  

مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي بيمه­گذار ……………………………………………………. 64  

گفتار اول : اظهار حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه………………………………………………… 64  

گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال………………………………………………………. 67  

بند اول : تشديد خطر در نتيجه اقدام بيمه­گذار …………………………………………………………….. 68  

بند دوم : تشديد خطر در نتيجه اقدام شخص ثالث ……………………………………………………….. 68  

بند سوم : موارد تشديد خطر ……………………………………………………………………………………………. 69  

گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه…………………………………………………………………………………………… 70  

مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي اشخاص ثالث…………………………………………….. 71  

گفتار اول : تعهدات اطلاعاتي واسطه­ها ……………………………………………………………………………. 71  

بند اول : دلالان(كارگزاران بيمه)……………………………………………………………………………………….. 72  

بند دوم : نمايندگي­هاي شركت بيمه………………………………………………………………………………… 73  

بند سوم : كيفيت اجراي تعهدات اطلاعاتي واسطه­ها……………………………………………………… 74  

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتي نماينده بيمه­گذار………………………………………………………………. 75  

گفتار سوم : تأثیر بيمه مركزي ايران در ارائه اطلاعات بيمه­اي………………………………………. 78  

فصل سوم : مسئولیت ناشی از نقض تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بيمه و ضمانت

 اجراهای آن

مبحث اول : تعريف مسئوليت مدنی و شرایط تحقق آن……………………………………………….. 81  

گفتار اول : تعريف مسئوليت مدنی……………………………………………………………………………………. 82  

گفتار دوم : شرایط عمومی تحقق مسئولیت……………………………………………………………………… 82  

بند اول : فعل زیان بار…………………………………………………………………………………………………………. 82  

بند دوم : ورود زیان…………………………………………………………………………………………………………….. 83  

بند سوم : ارتباط سببیت…………………………………………………………………………………………………….. 83  

مبحث دوم : شرایط اختصاصی مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بیمه……. 83  

گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع………………………………………………………………………………. 84  

گفتار دوم : اظهار نادرست یا کتمان حقايق در مورد يك واقعيت موجود………………………… 85

بند اول : اظهارات راجع به اقدام یا قصد مربوط به آینده………………………………………………… 85  

بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغه­آمیز……………………………………………………………………. 85  

بند سوم : اظهارات راجع به قانون……………………………………………………………………………………… 86  

گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع      ……………….. 87  

مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر………………………………………. 87  

گفتار اول : تفسير موارد ابهام عليه تنظيم­كننده سند……………………………………………………… 87  

بند اول : مفهوم تفسير عليه تنظيم­كننده سند………………………………………………………………… 88  

بند دوم : موارد ابهام در بيمه­نامه ……………………………………………………………………………………… 88  

بند سوم : عدم تسري قاعده در بيمه­نامه­هاي تنظيم شده توسط بيمه­گذار يا دلال…….. 89  

گفتار دوم : حق فسخ بیمه­گذار و قابلیت استرداد حق­بیمه­های پرداختی…………………….. 90  

گفتار سوم : مطالبه خسارت……………………………………………………………………………………………….. 91  

گفتار چهارم : ابطال پروانه بيمه­گري…………………………………………………………………………………. 92  

مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتي بيمه­گذار………………………………… 93  

گفتار اول : بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………… 93  

بند اول : نقض عمدي تعهدات اطلاعاتي …………………………………………………………………………. 94  

بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد……………………………………… 95  

گفتار دوم : دریافت حق­بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد…………………………………………………… 96  

گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه…………………………………. 98  

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار چهارم : اثر اظهارات خلاف واقع بيمه­گذار بر بیمه­گران بعدی……………………………… 100

بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرايط آن………………………………………………………………………… 100

بند دوم : قابلیت استناد بیمه­گران اتکایی به اظهارات بیمه­گذار اصلی…………………………… 102

نتيجه­گيري…………………………………………………………………………………………………………………………… 104

پيشنهادات و راهكارها…………………………………………………………………………………………………………. 105

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………. 106

مقدمه

بيمه به عنوان نهادي كه مي­تواند نوعي آرامش و امنيت خاطر را براي افراد جامعه در بر داشته باشد از گذشته تا به امروز مورد توجه قرار داشته می باشد. ارتباط­اي که در قالب قرارداد بيمه  بین بيمه­گر و بیمه­گذار مستقر می­گردد، حقوق و تكاليف بسياري را براي طرفين به دنبال خواهد داشت. در اين بين برخي تكاليف از اهميت ويژه برخوردارند و عدم ايفاي آنها ممکن می باشد اعتبار قرارداد را متزلزل نمايد. تعهد به ارائه اطلاعات تكليفي از اين دست می باشد كه متقابلا بر عهده طرفين قرارداد قرار مي­گيرد.

در قرارداد بيمه طرفين در شرايط خاصي از لحاظ اطلاعاتي قرار دارند، بطوري كه كسب اطلاعات براي آنها از هر طريقي ممكن نيست، از طرفي اهميت در اختيار داشتن اطلاعات كافي و دقيق در قرارداد بيمه بيشتر از بسياري ديگر از قراردادهاست. بيمه­گذار بايد اطلاعات كافي داشته باشد تا بتواند حقوق و تكاليف قراردادي خود را به درستي بشناسد و بكار بندد، و حتي جدي­تر از وي بيمه­گر بايد اطلاعات كاملي را در اختيار داشته باشد تا بتواند در خصوص انعقاد قرارداد و پذيرش مسئوليت ريسك تصميم بگيرد. به اين ­ترتيب بحث در خصوص تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بيمه نه تنها از جنبه نظري ، از لحاظ عملي نيز بسيار راهگشاست. پايان­نامه حاضر در راستاي همين هدف تدوين شده می باشد.

جهت ورود به بحث در فصل اول تحت عنوان کلیات آغاز به عموماتي در خصوص تعریف بیمه و ارکان آن، پیشینه تاسیس و شکل­گیری نهاد بیمه، ماهيت و شرايط عمومي و اختصاصي صحت آن، و در ادامه چگونگي شكل­گيري نظريه ارائه اطلاعات در حقوق قراردادها و معنا و مفهوم آن و مصاديق پذیرفته شده آن در قوانين پرداخته مي­گردد.

در فصل دوم تعهداتي كه بيمه­گر و بيمه­گذار و اشخاص ثالث در جهت انتقال اطلاعات صحيح بر عهده دارند، مبانی و ماهیت و همچنین قلمرو شمول آن، و در فصل سوم شرايط ايجاد مسئوليت و ضمانت اجراهاي نقض تعهدات اطلاعاتي مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن

قبل ورود به بحث اصلی ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه، بهتر می باشد تا آغاز مفهوم بیمه و چگونگی شکل­گیری و سیر قوانین آن مورد مطالعه قرار بگیرد.

  گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن

نویسندگان حقوقی تعاریف زیادی از بیمه ارائه داده­اند که در ظاهر متفاوت اما در حقيقت تمام این تعاریف یک ماهیت را اظهار می­کنند.

   بند اول : تعریف بیمه

آغاز به معنای بیمه در لغت و سپس در اصطلاح حقوقي پرداخته می­گردد.

  • در لغت

درخصوص ریشه کلمه بیمه دو اختلاف نظر عمده هست. بعضی آن را ماخوذ از زبان هندی دانسته­اند، پیش روی گروهی عقیده دارند بیمه ماخوذ از کلمه فارسی بیم و متضاد آن بوده و به معنای ایجاد امنیت پیش روی خطر وضع شده می باشد؛ زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطر و حصول تامین می باشد.[1]

در نظر داشتن ریشه لغوی بیمه در سایر زبان­ها در این خصوص می­تواند مفید باشد. واژه التامین در زبان عربی مفهوم تضمین و امنیت را می­رساند.[2] در حقوق انگلستان واژه insurance معادل انگلیسی بیمه بوده که به اعتقاد لغت شناسان از ریشه لاتینecurus  به معنای اطمینان گرفته شده که علاوه بر بیمه در معانی تضمین و تامین نیز بکار رفته می باشد. در زبان روسی نیز اصطلاحeuhaboxaptc  معادل واژه بیمه مشتق شده از ریشه xaptc (استراخ) به معنای ترس می­باشد. معادل واژه بیمه در فرانسه نیز لغت assurance می­باشد.[3]

  • در اصطلاح حقوقی

بیمه در معنای حقوقی چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده می باشد. حتی به نظر می­رسد میان معنای لغوی و اصطلاحی بیمه نمی­توان تفکیک مشخصی نمود و در کتاب­های لغت نیز بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی تعریف شده می باشد.در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده می باشد: «عملی می باشد که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحا در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.»

در فرهنگ عمید ذیل واژه بیمه آمده می باشد «عملی که شخص هرگونه خطر، زیان و خسارتی را که ممکن می باشد به جان یا مال او وارد گردد با پرداخت حق معینی به عهده شرکت­ها یا بنگاه‏ های مخصوص این کار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسید، بیمه­کننده غرامت او را بدهد.»

 به موجب ماده اول قانون بیمه مصوب 1316 بیمه عبارت می باشد از « عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه‏گر می‏پردازد حق­بیمه و آن چیز که را که بیمه می­گردد، موضوع بیمه می­نامند.»[4]

تعریف ماده اول قانون بیمه صرفا از جهت حقوقی و اظهار­کننده یک جنبه از بیمه یعنی تعهدات طرفین عقد می­باشد، درحاليكه بیمه را می­توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی نیز تعریف نمود. مطابق تعریف تکنیکی می­توان گفت « بیمه عملیاتی می باشد که در آن بیمه­گر اشخاصی را که در معرض حادثه و ریسکی خاص قرار دارند، سازماندهی کرده و از محل مبالغی که از جمع حق­بیمه­های دریافتی فراهم شده از بیمه­گذارانی که این حادثه عملا برای آنها اتفاق می­افتد، رفع خسارت می­نماید.»[5]

 

بند دوم : عناصر قرارداد بیمه

  • بیمه­گر

بیمه‏گر یک طرف عقد بیمه می باشد و در ازای دریافت حق­بیمه در قبال جبران خسارت و یا زیان احتمالی قبول تعهد می­نماید. بنا به تعریف، بیمه‏گر مسئول جبران تمام و یا قسمتی از خسارت­های ناشی از وقوع حادثه مقصود در قرارداد بیمه می­باشد. پس حدود و تعهد بیمه‏گر به دو عامل محدود می­گردد، یکی مسئولیتی که به موجب قرارداد به عهده گرفته می باشد و دیگر آن چیز که که بر حسب مقررات بیمه و عرف مسلم بیمه، ولو اینکه در قرارداد مقصود نشده باشد، بر عهده دارد. نسبت به آن قسمت از مسئولیت بیمه‏گر که در قرارداد بالصراحه تصریح شده، هنگام جبران خسارت موضوع واضح می باشد، یا به وسیله پرداخت وجه نقد به بیمه­گذار و یا با انجام کار معینی برای بیمه­گذار یا ذینفع مانند حق تعمیر و یا حق تعویض (مستفاد از ماده 19 قانون بیمه)،تعهد اعمال می­گردد.[6]

2- بیمه­گذار

بیمه­گذار هر شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد که ریسک اموال یا مسئولیت خود را با انعقاد قرارداد بیمه به بیمه­گر منتقل می­نماید.[7]

بنا بر تعریف و مستفاد از ماده یک قانون بیمه، بیمه­گذار بایستی نسبت به پرداخت به­موقع حق بیمه اقدام نماید. سایر تکالیفی که قانون به عهده بیمه­گذار گذاشته عبارتند از؛ مراقبت از بیمه شده تا حد امکان (مراقبتی که هر کس عرفا از مال خود می­کند.)، انجام اقدام لازم به مقصود جلوگیری از ادامه وقوع حادثه بعد از وقوع آن تا حد امکان، اعلام وقوع حادثه به بیمه‏گر، اعلام فوری افزایش درجه احتمال وقوع حادثه به بیمه‏گر.

  • حق بيمه

حق بيمه وجهي می باشد كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد تا در عوض بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت زيان وارده را جبران نموده و يا مبلغي بپردازد. مقدار حق بیمه با در نظر داشتن دو عامل محاسبه می گردد؛ نخست اینکه بطور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر می باشد و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه­گذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد.

بیمه‌گر براساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار راجع به موضوع بیمه به او می‌دهد اقدام به تعیین حق بیمه می‌نماید. پس اگر بیمه‌گذار با نهایت حسن­نیت تمام اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار ندهد و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، بیمه‌گر نمی‌تواند به درستی حق بیمه را تعیین نماید.[8]

گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه

بشر همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارت­های حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال راه چاره بوده می باشد‏. یکی از این راه­ها مشاركت و تعاون گروهي در جبران خسارات وارده مي­باشد.

بند اول : چگونگی شکل­گیری بیمه

در خصوص آغاز تشکیل نهاد بیمه میان متخصصین امر بیمه اختلاف نظر هست. سیر تاریخی بیمه نشان می­دهد در جوامع گذشته مفاهیمی مشابه در قالب همکاری قبیله­ای یا گروهی از مردم که در یک صنف فعالیت می­کردند، مانند دریانوردان وجود داشته که مبتنی بر حس تعاون متقابل بوده می باشد، برای مثال بعضی از قبایل متمدن آسیایی دارای مؤسسات خیریه‏ای بوده‏اند که‏ اقدام آنها کمک به ساحل­نشینان خلیج فارس بوده می باشد هر گاه‏ کسی بدون تقصیر کشتی‏اش مفقود می­گردید، حق تحصیل کشتی دیگری به خرج سایر دریانوران‏ داشت. [9]

تعداد صفحه :130

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان